Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1042501
Đang online: 22

          Các bài viết và sưu tầm
Một số điểm mới trong phát huy nguồn lực con người tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng
01/07/2021 2:53:00 CH

Huy động, sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực là điều kiện tiên quyết để phát triển mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cần kết hợp hài hòa nội lực và ngoại lực. Yếu tố ngoại lực là cần thiết, song cần tránh khuynh hướng vọng ngoại, quá trông chờ, chú trọng, dẫn tới lệ thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Để phát triển bền vững và xây dựng một nền kinh tế tự chủ thì phải bồi đắp và phát huy nguồn nội lực bên trong của đất nước. Một trong những nguồn nội lực quan trọng chính là nguồn lực con người. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đưa ra quan điểm chỉ đạo phát triển đất nước trong thời kỳ mới: “…Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”1.

Để phát huy nguồn lực con người, Đảng ta xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”2  và định hướng trong giai đoạn 2021 – 2030: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.”3

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược xuyên suốt được đặt ra từ đại hội XI, XII và tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục được kế thừa và phát triển. Một số điểm mới trong xây dựng và phát huy nguồn lực con người tại kỳ Đại hội lần này:

Thứ nhất, “tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc”4. Trước kia, Bác Hồ từng nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta… Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.”5 Kế thừa tư tưởng của Người trong bối cảnh đất nước phát triển và hội nhập, Đại hội XIII coi lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc là một trong những yếu tố cấu thành nên sức mạnh nội sinh của dân tộc và yêu cầu cần được khơi dậy, biến yếu tố này trở thành động lực để bồi đắp sức mạnh nội tại nguồn nhân lực và là sợi dây gắn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, Đảng ta đề ra nhiệm vụ “gắn kết chặt chẽ, hài hóa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”6, để những yếu tố truyền thống thẩm thấu và hình thành ý chí của một dân tộc, thành nét văn hóa con người Việt Nam, để nhân dân gắn kết thành một khối sức mạnh chống lại thù trong, giặc ngoài, để văn hóa, con người Việt Nam trở thành nét hấp dẫn các quốc gia khác tới làm bạn, làm đối tác đầu tư; để những người con xa tổ quốc vẫn muốn trở về xây dựng quê hương, đất nước,...

Thứ hai, Đại hội XIII đề ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài. Đây là một điểm nhấn trong định hướng sử dụng nguồn nhân lực: “tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”7, đồng thời: “xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam8. Điều này là cần thiết trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, khu vực nhà nước phải cạnh tranh bình đẳng với các khu vực kinh tế khác trong khi nguồn lực, cơ chế của Nhà nước còn nhiều hạn chế, thiếu hấp dẫn so với khu vực tư nhân. Vì vậy, bên cạnh việc yêu cầu đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đảng và Nhà nước nhấn mạnh đề cao tinh thần làm việc, cống hiến vì Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là người có tài.

Thứ ba, đổi mới mới tư duy, hoạt động giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực giáo dục trước đây chỉ đề cập phương hướng chung: “giáo dục là quốc sách hàng đầu” , Đại hội XIII yêu cầu xác định rõ mục tiêu của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới, nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Ngoài việc tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, Đại hội XIII còn nhấn mạnh “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”9. Như vậy, cùng với đổi mới về mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, cần giáo dục các tầng lớp nhân dân cả về mặt đạo đức, lối sống, những truyền thống quý báu của dân tộc và đặc biệt lưu tâm hơn tới nhóm đối tượng là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, hướng tới xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Như vậy, một trong những định hướng chiến lược quan trọng trong Đại hội XIII đó là phát triển nguồn nhân lực, trong đó nhấn mạnh việc khơi dậy và biến những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái,… thành sức mạnh nội tại, hiện tại của đất nước, kết hợp với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Ngoài ra, nhân tố con người không chỉ là động lực mà còn là mục tiêu hướng tới của sự phát triển, phản ánh bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng thể hiện rõ: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Phải có cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước; mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân”10. Chỉ khi phát huy được sức mạnh nội sinh là nguồn nhân lực và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc mới có thể đảm bảo Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn và hiện thực hóa được mục tiêu mà Đảng ta đề ra: phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

------

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, tr.110-111

2 Sđd, t.1, tr.46

3 Sđd, t.1, tr.116

4+6+8 Sđd, t.1, tr.47

5Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.38

7Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, tr.142

9 Sđd, t.1, tr.136

10 Sđd, t.1, tr.215-216

 

Quách Đỉnh Phúc

Giảng viên khoa Lý luận cơ sởCác nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Một số kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững ở tỉnh Ninh Bình hiện nay


Chi tiết  
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Chi tiết  
Công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp


Chi tiết  
Tìm hiểu quan điểm của Lênin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới


Chi tiết  
Làm rõ nhận định: “Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn tại nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”


Chi tiết  
Vị thế lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các bản hiến pháp


Chi tiết  
Giá trị và sự vận dụng những quan điểm trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay


Chi tiết  
Vận dụng tấm gương học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh huyện Hoa Lư trong hoạt động công tác Hội 9 tháng đầu năm 2021


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |