Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1005621
Đang online: 5

          Các bài viết và sưu tầm
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của CB,GV Trường Chính trị tỉnh NB
23/06/2021 3:12:18 CH

Sau nhiều thập kỷ thực hiện chính sách thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước không hiệu quả, gần đây các thế lực thù địch  đã thay đổi phương thức hoạt động bằng cách đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" với thủ đoạn làm suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn của chúng là đưa ra các luận điệu xuyên tạc lịch sử, xét lại, phủ nhận những thành tựu lãnh đạo của Đảng; triệt để lợi dụng các sai sót trong công tác lãnh đạo, quản lý để xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, quy chụp về bản chất của Đảng, của Nhà nước nhằm mục đích phá hoạt nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước âm mưu, thủ đoạn đó, Đảng ta đã nhấn mạnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tư tưởng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đề ra nhiệm vụ: “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”1. 

Như vậy, Đảng ta đã chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là hai nhiệm vụ cơ của công tác tư tưởng hiện  nay và những năm tiếp theo.

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”. Người coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoạt từ trong ra”2. Theo đó, Người yêu cầu cán bộ phải có bản lĩnh, là người trung thành với sự nghiệp cách mạng, gương mẫu đi đầu cả về lời nói và việc làm để cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó làm cho dân tin Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và Chính phủ. Để làm được điều đó, theo Người, mọi cán bộ, đảng viên đều phải tự phê bình và phê bình sửa chữa khuyết điểm của mình.

Thực tế hiện nay, trong tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước còn có những cán bộ, đảng viên không thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thậm chí có những đảng viên còn đi ngược lại với Cương lĩnh, đường lối của Đảng, sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây nguy hại tới niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Chính những việc làm đó đã làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, nghi ngờ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, nghi ngờ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là cơ hội để các thế lực thù địch tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Do đó, Đảng ta xác định “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nguy cơ không thể xem thường đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII Đảng tiếp tục cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Thực chất, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, đi ngược, làm trái với với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phải đi liền với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là hai nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay và lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên bằng những hành động thiết thực của mình tự tu dưỡng, tự rèn luyện giữ vững lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua đội ngũ cán bộ, đảng viên trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tích cực thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hoạt động cụ thể gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân ở cơ quan đơn vị. Với vai trò là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng thông qua hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các tri thức khoa học khác, mỗi cán bộ, đảng viên trường Chính trị Ninh Bình đều gương mẫu thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tư duy biện chứng khoa học.

Việc học tập giúp mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên có hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các tri thức khoa học khác, từ đó, việc vận dụng vào giảng dạy, tuyên truyền các tri thức khoa học tới đối tượng học viên chính xác, hiệu quả. Mặt khác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ còn xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên giảng viên của Nhà trường tư duy đúng đắn, khoa học, đủ sức nhận thức phân biệt đúng, sai, tích cực - tiêu cực, tốt - xấu, từ đó tạo nên sức đề kháng, dần hình thành cơ chế tự miễn dịch trước các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái. Học tập thường xuyên cũng chính là đấu tranh chống lại hiện tượng lười học, ngại học lý luận chính trị, một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một số cán bộ, đảng viên hiện nay.

Thứ hai, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

Mỗi giảng viên trường Chính trị đều xác định rõ đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên luôn xây dựng lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cống hiến, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong tu dưỡng, rèn luyện nghiêm khắc tự phê bình bản thân cũng như chân thành, thẳng thắn phê bình những khuyết điểm của đồng nghiệp đúng như Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Sau mỗi ngày làm việc cần phải tự mình kiểm điểm… Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”3.

Thứ ba, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong mọi hoạt động.

Đảng viên, giảng viên trường Chính trị vừa là tấm gương sáng trong việc thực hiện chức, trách nhiệm vụ được giao vừa là tấm gương sáng trong tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trước học viên và quần chúng nhân dân. Điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần nói đi đôi với làm, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng tới học viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, đảng viên, giảng viên trường Chính trị cũng luôn đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch bằng những hành động cụ thể như tích cực tham gia nghiên cứu, viết bài, tham gia các diễn đàn đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin xấu, độc góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng và luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi giai đoạn cách mạng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả song cũng hết sức gần gũi với mỗi chúng ta. Nó được thể hiện bằng những hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện tốt nhiệm vụ do cơ quan đơn vị phân công, đồng thời phải luôn tu dưỡng, rèn luyện trở thành những cán bộ tốt, đảng viên gương mẫu trong mọi điều kiện hoàn cảnh khác nhau.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1), Nxb Chính trị quốc gia  Sự thật, Hà Nội 2021, tr183.

2. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr278

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 26

 

Giảng viên: Hà Thu Nga

                                                                                    Khoa Lý luận cơ sở


Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2016 đến nay


Chi tiết  
Một số kết quả bước đầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Mô trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021Chi tiết  
Nâng cáo ý thức phòng, chống thông tin độc, hại trên mạng xã hội của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Một số điểm mới trong phát huy nguồn lực con người tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Chi tiết  
“Quả ngọt” từ chăm lo cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình


Chi tiết  
Sự trưởng thành của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình sau 6 năm thực hiện Đề án đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở


Chi tiết  
Phát triển kinh tế số - Điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng


Chi tiết  
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII quán triệt sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ về xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay


Chi tiết  
Một số kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xấy dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |