Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1024714
Đang online: 5

          Các bài viết và sưu tầm
Một vài suy nghĩ về xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay
04/05/2021 4:30:37 CH

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền điện tử còn đảm bảo tính công khai, minh bạch giúp người dân và doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn thông qua các dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa doanh nghiệp và người dân phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong những năm qua tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp.Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 1.885 thủ tục hành chính được các cấp có thẩm quyền công bố trong đó mức độ 2 là: 463dịch vụ, tỷ lệ đạt: 24.6%; mức độ 3 là: 611 dịch vụ, tỷ lệ đạt: 32.4%;mức độ 4 là: 811 dịch vụ, tỷ lệ đạt: 43%. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên cổng dịch vụ công của tỉnh trong năm 2020 là: 289.623 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9 %. Trong đó: số hồ sơ mức độ 3: 145.741, hồ sơ trực tuyến mức độ 3: 5.958 hồ sơ, tỷ lệ: 4%;số hồ sơ mức độ 4: 29.004, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 10.604, tỷ lệ: 36.5%. Toàn bộ các thủ tục hành chính này đã được chuẩn hóa, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đã thực hiện rà soát lại, tái cấu trúc quy trình thủ tục để đơn giản hóa cho việc xử lý, tích hợp và sẵn sàng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đều được tin học hóa quy trình và cung cấp công khai trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã triển khai liên thông 3 cấp chính quyền đồng thời đã được nâng cấp, bổ sung tính năng đáp ứng việc ký số, gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong tỉnh và liên thông với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh qua trục liên thông văn bản Quốc gia góp phần đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; triển khai 3.196 chứng thư chuyên dùng số cho tổ chức và cá nhân từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký số hồ sơ, văn bản điện tử; có khoảng 75% hồ sơ, văn bản được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ ký số tổ chức và cá nhân là lãnh đạo trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. Thông qua hoạt động trên đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; giảm chi phí hoạt động; tiết kiệm kinh phí, thời gian và nhân lực; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh cũng còn gặp phải một số hạn chế như:

Thứ nhất, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước chưa đồng bộ, rời rạc nên hiệu quả chưa cao; chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu dùng chung cho người dân và doanh nghiệp; hệ thống ứng dụng chuyên ngành chưa kết nối để trao đổi dữ liệu và liên thông nghiệp vụ; chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung.

Thứ hai, hệ thống báo cáo của tỉnh chưa được triển khai chính thức sẽ ảnh hưởng đến tiến độ kết nối với hệ thống báo cáo quốc gia. Chưa thực hiện được ký số trên thiết bị di động đối với hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thứ ba, đội ngũ làm công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị được đào tạo đúng chuyên môn còn ít; chất lượng cán bộ tại một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Thứ tư, hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị trong tỉnh còn thiếu, chưa đồng bộ. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chưa được kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh chưa đạt theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

Nguyên nhân của hạn chế trên đó là do số lượng các đơn vị triển khai các chương trình, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin còn ít, mới chỉ tập trung trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Một số cơ quan, đơn vị khi triển khai ứng dụng các dịch vụ đô thị thông minh đối với ngành, lĩnh vực mình quản lý không thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đến sự thiếu đồng bộ, chưa theo quy chuẩn, khó khăn cho việc kết nối, tích hợp với Trung tâm tích hợp dữ liệu và chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh sau này. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực làm công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Để khắc phục những hạn chế trên trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình cần làm tốt một số giải pháp như sau:

Một là, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  Chương  trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Hai là, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục, tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính.Triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Chính phủ; triển khai thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh; tích hợp cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp giải pháp xác thực điện tử tập trung; từng bước số hóa các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đồng thời tăng cường số hóa hồ sơ của các tổ chức, công dân.

Ba là, tăng cường các giải pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến, hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp và người dân về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đơn giản và minh bạch hóa các thủ tục hành chính, tránh nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, đồng thời góp phần tăng năng suất làm việc, tiết kiệm tối đa chi phí cho các cơ quan nhà nước và người dân là mục tiêu chủ yếu và quan trọng nhất của quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Trong những năm qua tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân góp phần tăng niềm tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh giàu đẹp./.

 Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo số: 24/BC-STTTT  ngày 08/02/2021 của Sở Thông tin – Truyền  thông về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020.

2. Báo cáo số:1836/BC-STTTT ngày 31/12/2020 của Sở Thông tin – Truyền  thông về kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

                                                        Giảng viên: Đinh Thị Hoa

                                                      Khoa Nhà nước và pháp luật

        Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Tìm hiểu quan điểm của Lênin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới


Chi tiết  
Làm rõ nhận định: “Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn tại nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”


Chi tiết  
Vị thế lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các bản hiến pháp


Chi tiết  
Giá trị và sự vận dụng những quan điểm trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay


Chi tiết  
Vận dụng tấm gương học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh huyện Hoa Lư trong hoạt động công tác Hội 9 tháng đầu năm 2021


Chi tiết  
Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2016 đến nay


Chi tiết  
Một số kết quả bước đầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Mô trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021Chi tiết  
Nâng cáo ý thức phòng, chống thông tin độc, hại trên mạng xã hội của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Một số điểm mới trong phát huy nguồn lực con người tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |