Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1120624
Đang online: 23

          Các bài viết và sưu tầm
Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thực hiện các phong trào thi đua ở tỉnh Ninh Bình
23/06/2022 9:36:12 SA

Cách đây 74 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động một cuộc vận động thi đua yêu nước nhằm động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, phấn đấu đẩy nhanh sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đi đến thắng lợi. Bài việt này tập trung phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm và sự vận dụng của tỉnh Ninh Bình trong phát động và tổ chức các phong trào thi đua hiện nay.  

1. Giá trị lý luận và thực tiễn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Mở đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”1. Về cách thức thi đua, theo Người là dựa vào “lực lượng của dân, tinh thần của dân," "làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”, làm cho phong trào thi đua ái quốc “ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân"2. Người khẳng định kết quả của thi đua ái quốc sẽ là: “Toàn dân đủ ăn đủ mặc, toàn dân biết đọc biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn"3. Do đó, để khơi dậy và phát huy vai trò to lớn của nhân dân, nội dung của phong trào thi đua ái quốc phải toàn diện: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa”4. Người kết luận: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”5.

Ra đời cách đây 74 năm, nhưng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Những chỉ dẫn của Người về mục đích, lực lượng, cách làm trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” vẫn tiếp tục soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, được thể hiện trên một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đã là cơ sở lý luận cho Đảng, Nhà nước ta trong lãnh đạo, tổ chức thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước. Đó là các quan điểm về mục đích chính trị của phong trào thi đua yêu nước, về vai trò chủ thể, quyết định của quần chúng nhân dân trong tiến hành cách mạng, về đoàn kết toàn dân, về việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược lâu dài với những nhiệm vụ cụ thể trước mắt...

Vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến  công tác thi đua, khen thưởng và đã ban hành nhiều chỉ thị nhằm xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên kiện toàn và đổi mới tổ chức, đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung và hình thức tiến hành.

Ngày 04/03/2008,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 258/QĐ-TTg lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả mà các phong trào thi đua yêu nước đem lại trên thực tế là rất to lớn. Điều đó sẽ tiếp tục khẳng định những giá trị và ý nghĩa của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã phát động cách đây 74 năm.

Thứ hai, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang động viên được các tầng lớp nhân dân vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam

Trước đây, trong hoàn cảnh rất khó khăn, ác liệt của cuộc kháng chiến, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đã có ý nghĩa như một lời hiệu triệu của non sông, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua đóng góp vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Hưởng ứng Lời kêu gọi, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước rất sôi nổi và hiệu quả. Trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương; trên khắp các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự…; ở khắp các giới, các ngành, các cấp.., đâu đâu cũng sôi nổi phong trào thi đua yêu nước. Từ những phong trào thi đua lớn trong hai cuộc kháng chiến kiến quốc như “Hũ gạo kháng chiến”,  “Bình dân học vụ”; “Xây dựng chi bộ bốn tốt; “Sóng Duyên Hải”; “Gió Đại Phong”; “Cờ ba nhất”; “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”; “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”; “Ba sẵn sàng”; “Ba đảm đang”; “Làm nghìn việc tốt”; ...  phong trào thi đua yêu nước trở thành một nguồn động lực thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp, sự nghiệp xây dựng xã hội mới và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đi đến thắng lợi.

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, hoạt động thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân đã diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực chính trị - tinh thần to lớn cho đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Từ một nước nghèo, kém phát triển, đất nước ta đã vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, từng bước “sánh vai với các cường quốc trên thế giới” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong ước.

Thứ ba, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ý nghĩa thực tiễn rất sâu sắc trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Ý nghĩa to lớn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” được thể hiện ở việc xác định mục đích của thi đua là hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cách mạng trong mỗi giai đoạn. Trong điều kiện hòa bình, hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực, việc thi đua yêu nước đòi hỏi kết hợp nhuần nhuyễn lòng yêu nước với tinh thần quốc tế, lòng tự hào dân tộc với ý thức tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, trung thành với lý tưởng cách mạng... Bên cạnh đó, công cuộc đổi mới đất nước được tiến hành trên tất cả các mặt, mà mục tiêu trước mắt là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc thi đua yêu nước cũng phải tiến hành một cách toàn diện, tạo nên sức mạnh to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Sự vận dụng của tỉnh Ninh Bình trong phát động và tổ chức các phong trào thi đua hiện nay

Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Ninh Bình đã cơ bản phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành phát động và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã thực sự trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/10/2021 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chăm lo tốt đời sống và sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh và giữ vững trật tự an toàn xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái; phát huy sự năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành; huy động mọi nguồn lực, đề xuất các biện pháp hiệu quả để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; động viên, khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch; tạo không khí thi đua sôi nổi để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục kinh tế, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các Khối thi đua và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 111.589 đối tượng với tổng kinh phí 130.204,8 tỷ đồng; đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân ủng hộ bằng tiền, máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 81,945 tỷ đồng6. An ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương được đảm bảo: đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.518 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 4,8 tỷ đồng; 03 cơ sở đầu cơ tăng giá các loại hàng vật tư y tế, 10 vụ vận chuyển 389.000 khẩu trang, 8.000 găng tay, 1.000 que test nhanh Covid-19 và 2.300 quần áo bảo hộ y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc; phát hiện 50 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận liên quan đến dịch bệnh7. Công tác phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồng thời bảo đảm các yêu cầu cao nhất về phòng, chống dịch, trên tinh thần an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn được thực hiện đồng bộ. Chiến lược vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng được triển khai hiệu quả, an toàn. Đến ngày 20/5/2022, đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 99,79%, mũi 2 là 99, mũi 3 là 98,19%, tiêm mũi nhắc lại cho đối tượng đã tiêm mũi bổ sung là 176.358 người; đối với nhóm tuổi từ 12-17 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 100%, phủ mũi 2 là 95,2%; đối với nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 31,14%8.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

 Từ năm 2011 đến nay, trong từng giai đoạn, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chính sách của địa phương đã được ban hành như: chính sách hỗ trợ xi măng cho các xã để bê tông hóa đường giao thông thôn, xóm; chính sách phân công đơn vị chức năng của tỉnh cùng với doanh nghiệp phụ trách kết nghĩa với các xã đặc thù của tỉnh để giúp các xã phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Có những cách làm hay, sáng tạo và xuất hiện nhiều mô hình mới như chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, củ quả, cây làm thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả, cây dược liệu, hoa, cây cảnh... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc ủng hộ đóng góp tiền của, hiến đất, hiến tài sản để xây dựng nông thôn mới. Do đó, đến tháng  5/2022, toàn tỉnh đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 117/119 xã (98,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 238 khu dân cư kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh đạt 48,53 triệu đồng/người/năm9.

 Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Để chỉ đạo khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/10/2016 về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình. HĐND tỉnh ban hành 4 Nghị quyết về lĩnh vực giảm nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu xây dựng một Quỹ chung trong toàn tỉnh là Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” (năm 2017). Từ khi thành lập Quỹ đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và của các tầng lớp nhân dân; từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu cho Ban Quản lý Quỹ trích tiền để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, mái ấm tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, giúp khám, chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ cho học sinh con hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập... Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm theo các năm; năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 7,46%, hộ cận nghèo là 6,62%; đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 1,87%, hộ cận nghèo là 3,15%; năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,44%, hộ cận nghèo còn 2,05%10 .

          Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 06/8/2019 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019 - 2025 gồm 02 nội dung “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” và “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn chủ đề công tác năm 2021 và năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” để khiển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội. Các cơ quan, đơn vị cũng quan tâm đổi mới phương thức làm việc, chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi công vụ; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; gắn trách nhiệm công vụ với các biện pháp khen thưởng và xử lý vi phạm để đảm bảo tính thiết thực và khuyến khích việc thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về công vụ. Do vậy, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ; tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được nêu cao.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương phát động, hằng năm, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa 16 khối thi đua trong toàn tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, nội dung phát động thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh. Các phong trào thi đua theo chuyên đề cũng đã được phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả như: Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; Thi đua chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822 - 2022) và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022). Triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị để triển khai thực hiện nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tóm lại, trong những năm qua, Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua từ tỉnh tới cơ sở với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào. Thông qua các phong trào thi đua, đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, cũng như huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và giải quyết những vấn đề toàn xã hội quan tâm./.

                                                                   Ths. Nguyễn Thị Hoa Nhài

                                                                   Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Chú thích:

1, 2, 3, 4, 5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t5,tr 556;

6, 7, 9, 10 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình: Báo cáo số 61/BC-UBND, ngày 10/5/2022 báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

8https://soyte.ninhbinh.gov.vn/Van-hoa---Xa-hoi&title=Loi-ich-khi-tiem-mui-vac-xin-bo-sung--lieu-nhac-lai-trong-phong-chong-COVID-19.Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Ninh Bình chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức


Chi tiết  
Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy bài 1: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, môn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam


Chi tiết  
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tích cực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững


Chi tiết  
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Chi tiết  
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19


Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp trường “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị”


Chi tiết  
Cập nhật một số điểm mới của Luật Thanh niên 2020 vào giảng dạy bài 4: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay


Chi tiết  
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương


Chi tiết  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình – Những dấu ấn nổi bật trong một nhiệm kỳ


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |