Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1203307
Đang online: 16

          Các bài viết và sưu tầm
Hội thảo khoa học cấp trường “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị”
25/04/2022 10:28:53 SA

Thực kiện kế hoạch Số 45/KH-TCT, ngày 17/3/2022 của Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình về Hội thảo khoa học cấp trường, chiều ngày 06/4/2022 trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị”.

Đồng chí Lưu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Phạm Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác -  Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”. Để lãnh đạo thành công sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, trong suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trước những thay đổi không ngừng của tình hình thế giới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, sự biến đổi của đời sống xã hội, chúng rêu rao rằng: chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, những quy luật, nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập đến không còn đúng, không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, chúng quy chụp rằng nếu Đảng ta vẫn tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng thì đất nước sẽ không phát triển. Những luận điệu ấy đã làm một số người lung lay, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Chính vì vậy, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam yêu nước, tiên phong là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị nói chung, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh nói riêng gánh vác một sứ mệnh quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình Trung cấp lý luận chính trị” là công việc hết sức quan trọng và được tích hợp trong các khâu, các giai đoạn của quá trình đào tạo nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính cập nhật, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn của bài giảng; nhằm cung cấp cho cán bộ, giảng viên và học viên những nhận thức mang tính phương pháp luận để nhận diện, đánh giá và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn một cách khách quan, toàn diện, bao quát, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với 14 tham luận gửi đến Hội thảo, trong đó 06 tham luận, ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, Hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ những yêu cầu cấp thiết của việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị; đánh giá thực tiễn việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các bài giảng chương trình trung cấp lý luận chính trị thời gian qua; đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường lồng ghép có hiệu quả nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Đặc biệt, các tham luận tập trung vào vấn đề nhận diện đối tượng, nội dung và phương thức chống phá của các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; chỉ ra chủ thể, nội dung, phương thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nội dung các bài giảng chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Tổng kết Hội thảo, đồng chí Lưu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu, trao đổi thẳng thắn, chân thành, toàn diện, sâu sắc tại Hội thảo đã góp phần làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh rằng: đội ngũ giảng viên cần chủ động, tích cực áp dụng các biện pháp giảng dạy hiện đại trong việc thiết kế giáo án, bài giảng, lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng các thông tin có nội dung cập nhật, hình ảnh minh họa sinh động để thu hút sự chú ý của học viên. Giảng viên cần phát huy tính chủ động của học viên trong việc tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hội thảo đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tính chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội thảo một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn và những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nâng cao bản lĩnh cách mạng của cán bộ, giảng viên và học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị. Từ kết quả đạt được của Hội thảo này, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

                                 Trần Thị Ngọc Mai - GV Phòng QLĐTNCKH


Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Những khó khăn khi thực hiện quy định phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình trong luật bảo vệ môi trường năm 2020Chi tiết  
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Hải đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, khởi nghiệp


Chi tiết  
Cảnh báo và ngăn chặn các hiện tượng mê tín dị đoan bằng cơ sở triết học


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay
Chi tiết  
Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách xã hội từ khi đổi mới đến nay


Chi tiết  
Quy định mới có hiệu lực của Chính phủ về đào đạo, bồi dưỡng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân


Chi tiết  
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn hiện nay
Chi tiết  
Vận dụng Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới vào giảng dạy Chương trình Trung cấp LLCT
Chi tiết  
Tam Điệp – 40 năm xây dựng và phát triển

Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com