Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1105863
Đang online: 13

          Các bài viết và sưu tầm
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
15/03/2022 4:38:12 CH

        Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua hoạt động tiếp công dân các cơ quan nhà nước tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và cá nhân.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

          Tiếp tục thực hiện tốt Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và quy chế làm việc của UBND huyện Yên Khánh, UBND huyện đã xác định công tác tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên nên đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chỉ tính riêng năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022 Ban tiếp công dân đã tiếp 69 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 38 vụ việc, tiếp nhận 161 đơn (trong đó đơn khiếu nại 02, đơn tố cáo 06, đơn kiến nghị, phản ánh 153). Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến UBND huyện chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản. Đến tháng 02 năm 2022, UBND huyện đã giải quyết được 156 đơn chiếm tỷ lệ 96,8%, 05 đơn đang được giải quyết chiếm tỷ lệ 3,2%. Với việc chủ động và trách nhiệm trong công tác tiếp công dân các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời; các vụ việc phát sinh đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo giải quyết tránh tình trạng tụ tập đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và tạo lòng tin của Nhân dân đối với cơ quan Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Có thể thấy những kết quả nổi bật cụ thể như: UBND huyện đã thành lập Ban tiếp công dân huyện, ban hành quyết định phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân. Ban tiếp công dân huyện gồm 01 trưởng ban và 01 công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên. Trưởng Ban tiếp công dân huyện do đồng chí Chánh văn phòng UBND huyện đảm nhiệm. UBND huyện bố trí phòng tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân huyện nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện và công chức chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Hằng năm, UBND huyện bám sát sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện về tiếp công dân như Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018...  

Chủ tịch UBND huyện tiến hành tiếp công dân theo lịch tại trụ sở tiếp công dân với 23 buổi, 17 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Trong quá trình tiếp công dân cán bộ, công chức đã thực hiện cơ bản đúng quy trình tiếp công dân, có thái độ hòa nhã, tôn trọng công dân, giải thích cho công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; tiếp thu đầy đủ ý kiến của công dân, ghi chép, vào sổ theo dõi tiếp công dân của huyện đồng thời xem xét, trả lời ngay các nội dung phản ánh của công dân khi đã có cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tiếp công dân ở UBND huyện Yên Khánh vẫn còn một số hạn chế như: việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, liên tục, nội dung chưa phong phú nên hiệu quả chưa cao. Việc tiếp nhận, xử lý nội dung đơn thư có lúc còn lúng túng; việc chuyển đơn, xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại để hướng dẫn công dân vẫn còn tình trạng có vụ việc chưa chính xác. Cơ sở vật chất của trụ sở tiếp công dân của huyện cũng còn hạn chế như chưa chưa được trang bị máy tính, máy in, máy photocopy phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, lưu trữ hồ sơ tiếp công dân, chính vì vậy khó khăn trong quá trình cập nhật văn bản để giải quyết một số vụ việc.

          Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, UBND huyện cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

          Thứ nhất: tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật như: Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Đề cao trách nhiệm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cấp các ngành nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện.

           Thứ hai: thường xuyên kiểm tra công tác tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện; kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

          Thứ ba: tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân.

          Thứ tư: tăng cường đầu tư trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất để lưu giữ, bảo quản hồ sơ theo hướng hiện đại, khoa học hơn trong việc theo dõi, kiểm tra, cập nhật cơ sở dữ liệu điện tử đồng bộ về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

          Thứ năm: tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, công tác thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội… để hạn chế phát sinh đơn thư. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức nói chung; cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Tiếp công dân thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với Nhân dân, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của Đảng và Nhà nước thông qua việc thu thập những thông tin, phản hồi về những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, từ đó đề ra những chính sách, chủ trương, quyết định đúng đắn, hợp lòng dân. Xuất phát từ nhận thức với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị công tác tiếp công dân của UBND huyện sẽ ngày càng nền nếp, hiệu quả./.

         

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo số 693/BC-UBND ngày 24/11/2021 về kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

2. Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 21/01/2022 về kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2022.

3. Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 23/02/2022 về kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2022.

                                                           Giảng viên: Đinh Thị Hoa

                                                                Khoa nhà nước và pháp luậtCác nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tích cực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững


Chi tiết  
Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thực hiện các phong trào thi đua ở tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Chi tiết  
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19


Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp trường “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị”


Chi tiết  
Cập nhật một số điểm mới của Luật Thanh niên 2020 vào giảng dạy bài 4: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay


Chi tiết  
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương


Chi tiết  
Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình – Những dấu ấn nổi bật trong một nhiệm kỳ


Chi tiết  
Quỳnh Lưu tích cực với phong trào xây dựng khu dân cư văn hóaChi tiết  
Kết quả phát triển xã hội của tỉnh Ninh Bình năm 2021


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |