Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1088196
Đang online: 24

          Các bài viết và sưu tầm
Một vài suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
10/01/2022 8:17:05 SA

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nội dung bài viết thể hiện tầm khái quát cao về lý luận, thực tiễn, đồng thời chỉ ra những định hướng trong việc bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở, là căn cứ lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng để tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt qua đó xây dựng cho thế hệ trẻ về hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Bài viết của Tổng Bí thư được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã giúp các tầng lớp Nhân dân, trong đó có rất nhiều các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận dễ dàng hơn về vấn đề hết sức quan trọng này. Trong bài viết, Tổng Bí thư đặt ra nhiều câu hỏi và những câu trả lời để giải quyết những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất, quyết định nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?”.  Với việc luận giải khoa học, sâu sắc, dễ hiểu, lấy thực tiễn để minh chứng bài viết đã giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ và khẳng định tính đúng đắn của sự lựa chọn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay; hiểu rõ hơn về bối cảnh, cách thức Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội để từ đó bản thân có ý thức về trách nhiệm xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, hiện nay, trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế; âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam của các thế lực thù địch đã và đang ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Một số thanh niên chưa xác định rõ lý tưởng sống, mục tiêu phấn đấu, bản lĩnh kém, dễ sa ngã trước những cám dỗ vật chất tầm thường, bị mua chuộc, lôi kéo, bán rẻ lương tâm, danh dự của bản thân, gia đình. Một số thanh niên bàng quan với lòng tự hào dân tộc, quê hương, đất nước, lãng quên lịch sử, truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước. Tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị” đang là hiện trạng có thật của một số ít người trẻ tuổi. Trước thực tế này, việc làm rõ và xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có giá trị tư tưởng đặc biệt quan trọng, là cơ sở để phản bác một cách khoa học, thuyết phục, đanh thép các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ , của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết nối với thời điểm hiện nay, khi nước ta đang nỗ lực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống, bài viết của Tổng Bí thư có tính định hướng quan trọng để mỗi thanh niên phải trăn trở, suy nghĩ về vai trò quan trọng và cả nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng đất nước như lời bài hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng độc lập, thống nhất, phát triển cường thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Truyền thống và khát vọng đó đã được hun đúc từ những giá trị văn hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, được tôi luyện suốt chiều dài lịch sử, là sự kế thừa và tiếp nối công lao trời biển của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước đã xây dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta như ngày nay.

Để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi thanh niên hôm nay phải thể hiện lòng yêu nước, khát vọng, hoài bão bắt đầu từ chính những công việc rất cụ thể hằng ngày. Trước tiên thế hệ trẻ hãy học tập thật tốt, hoàn thành tốt công việc, trọng trách đang đảm nhận, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động và xây dựng các tổ chức của thanh niên. Bên cạnh đó, phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; tự giác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tình yêu Tổ quốc phải được thể hiện bằng hành động, sống trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; Sống nghị lực, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, đón nhận thời cơ mới, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại;có ý thức chia sẻ và cống hiến vì cộng đồng; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Từ những ước mơ nhỏ, bằng hành động nhỏ sẽ có hàng triệu ước mơ, hàng triệu hành động cùng dệt lên ước mơ, khát vọng lớn vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tầm cao trí tuệ, kết tinh những giá trị to lớn giữa lý luận và thực tiễn, là thông điệp gửi đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nhau đoàn kết, chung sức, chung lòng thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã đem lại cách nhìn cụ thể, rõ ràng hơn cho thế hệ trẻ về những bước đi tiếp theo của trong quá trình phát triển của dân tộc. Từ đó, mỗi thanh niên phải biết lựa chọn cho mình những cách thức, phương pháp phù hợp; hun đúc cho mình hoài bão, khát vọng cống hiến cho đất nước, luôn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu đất nước để hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ./.

                                   Trần Thị Ngọc Mai – Phòng QLĐT&NCKHCác nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19


Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp trường “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị”


Chi tiết  
Cập nhật một số điểm mới của Luật Thanh niên 2020 vào giảng dạy bài 4: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay


Chi tiết  
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương


Chi tiết  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình – Những dấu ấn nổi bật trong một nhiệm kỳ


Chi tiết  
Quỳnh Lưu tích cực với phong trào xây dựng khu dân cư văn hóaChi tiết  
Kết quả phát triển xã hội của tỉnh Ninh Bình năm 2021


Chi tiết  
Phụ nữ Ninh Bình phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Chi tiết  
Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |