Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1042498
Đang online: 21

          Các bài viết và sưu tầm
Nâng cáo ý thức phòng, chống thông tin độc, hại trên mạng xã hội của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
05/07/2021 4:36:00 CH

Mạng xã hội là một thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối, hợp tác trên phạm vi toàn cầu.  Hiện nay, thế giới cũng như ở Việt Nam có hàng trăm trang mạng xã hội, nổi bật như: Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, Instagram,…Mặc dù mục đích, cách thức, mức độ tham gia các trang mạng xã hội của mỗi người khác nhau, nhưng nó đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người dân.

Mạng xã hội là “con dao hai lưỡi”. Bên cạnh việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, tích cực, những hình ảnh đẹp, những cơ hội mới, cũng có không ít những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, “đổi trắng, thay đen”, thật giả lẫn lộn, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch; thông tin có những ngôn từ thô tục, nội dung phản cảm, soi mói, bình phẩm chủ quan, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân; vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, kích động đồi trụy, bạo lực; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,... được gọi chung là thông tin xấu, độc. Vì vậy, nếu không tỉnh táo sáng suốt, người sử dụng mạng xã hội rất dễ bị tác động, tiêm nhiễm và có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá thành quả cách mạng của Đảng ta với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 và trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt.“Mũi đột phá” tấn công của chúng là trên mặt trận văn hóa, tư tưởng hòng làm lung lay ý chí, gieo rắc sự hoang mang, dao động làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chế độ xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng, từng bước chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Với đặc tính “siêu lây nhiễm”, mạng xã hội đang là phương tiện nguy hiểm nhất, có phạm vi tác động nhanh nhất, vượt qua rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và những biện pháp nỗ lực ngăn chặn để gây tác hại trên diện rộng. 

Trong những năm qua, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình nghiêm túc thực hiện Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”… Nhận thức rõ việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng,Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường luôn quán triệt,nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội làm phương tiện để tuyên truyền về quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, nhân rộng, lan tỏa những điển hình người tốt, việc tốt, tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đồng thời nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên và học viên trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc cảu các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với những thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 100% cán bộ, giảng viên Trường chấp hành tốt các quy định về sử dụng mạng xã hội, không có trường hợp nào vi phạm Luật An ninh mạng và vi phạm kỷ luật phát ngôn, đặc biệt trên không gian mạng.

Cán bộ, giảng viên Trường phần lớn được đào tạo bài bản kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; được cập nhật, phổ biến thường xuyên quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam; được bồi dưỡng, rèn luyện tư duy khoa học, biện chứng. Đây là một trong những điều kiện quan trọng góp phần nhận diện, đấu tranh phản bác lại những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên Trường tích cực viết bài, tham gia lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên các diễn đàn bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng như website Việt Nam thịnh vượng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hương sen Việt, Người Tràng An; trang website của Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh...; chú trọng việc nghiên cứu, trao đổi, viết bài đăng trên các tạp chí, website của Trung ương, của Tỉnh, của Trường, góp phần định hướng dư luận, bảo vệ thành quả của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không giang mạng, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi, tìm hiểu, nắm vững các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Luật An ninh mạng, Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”để có thể đưa ra những luận điểm, luận cứ khoa học, sắc bén đấu tranh, phản bác, đạp tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ hai, cần nâng cao kỹ năng và ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội làm công cụ, phương tiện truyền tải thông tin. Khi bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh cần hết sức tỉnh táo, suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng; so sánh, đối chiếu, trao đổi thông tin... tránh vội vàng, hời hợt, nóng vội, chủ quan duy ý chí có thể dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cán bộ, giảng viên có trách nhiệm phát hiện các tên miền, website có những thông tin độc hại để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin tới các cơ quan chức năng nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với cộng đồng.

Thứ ba, chủ động, tự giác, tích cực hơn nữa trong việc tham gia phân tích, bình luận, nghiên cứu khoa học, viết bài, chia sẻ các bài viết về những thành tựu đạt được của đất nước, của địa phương; xây dựng lối sống tích cực và xay dựng trang cá nhân thành một trang chính thức để trao đổi thông tin, lan tỏa tri thức mới, kết nối với bạn bè, đồng nghiệp, học viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, các thế lực thù địch trong và ngoài nước chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng dùng mọi thủ đoạn, ngày càng tinh vi, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng hòng gây mất niềm tin trong nội bộ, làm suy yếu, tan rã chế độ ta. Vì vậy, đấu tranh chống mọi phương thức thực hiện “diễn biến hòa bình”, đặc biệt trên không gian mạng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề của toàn Đảng, toàn dân trong đó nòng cốt là đội ngũ giảng viên lý luận chính trị nói chung, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình nói riêng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.tapchicongsan.org.vn

2. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

3. baoninhbinh.org.vn

Phạm Thị Hương

GV khoa Xây dựng ĐảngCác nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Một số kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững ở tỉnh Ninh Bình hiện nay


Chi tiết  
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Chi tiết  
Công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp


Chi tiết  
Tìm hiểu quan điểm của Lênin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới


Chi tiết  
Làm rõ nhận định: “Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn tại nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”


Chi tiết  
Vị thế lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các bản hiến pháp


Chi tiết  
Giá trị và sự vận dụng những quan điểm trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay


Chi tiết  
Vận dụng tấm gương học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh huyện Hoa Lư trong hoạt động công tác Hội 9 tháng đầu năm 2021


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |